• اعتبار URL
 • اعتبار دامنه
 • تعداد backlink  ها شامل جدید ، قدیمی و شکسته
 • تعداد دامنه های ارجاع دهنده
 • کلمات کلیدی ارگانیک
 • ترافیک ارگانیک
 • جستجو های خریداری شده(غیرارگانیک)-تبلیغاتی
 • متون لینک های خروجی
 • مرور محتوا بر اساس کلمات کلیدی
 • پیگیری رنک
 • تحقیقات رقبا
 • تحقیقات کلمات کلیدی
 • ساخت لینک
 • پیگیری رنک
 • مخاطبان سایت
 • on page seo
 • حسابرسی سایت
 • ماتریس کلمات کلیدی رقبا
 • بررسی بک لینک های رقبا
 • بررسی میزان سختی کلمات کلیدی
 • بررسی میزان ترافیک سایت ها بر اساس کلمات کلیدی
 • بررسی On-Page SEO
 • بررسی همپوشانی مخاطبان سایت های رقیب
 • بررسی علاقمندیهای مخاطبان یک سایت
 • پایش ترافیک ، آمار و تجزیه و تحلیل سایت رقبا
 • مقایسه سایت ها
 • سایت هایی که لینک داده اند
 • کلمات کلیدی یک سایت
 • پیدا کردن سایت ها بر اساس کلمات کلیدی
 • سایت های تاپ موضوعی و منطقه ای
 • Keyword Explorer
 • Link Explorer
 • Fresh Web Explore
 • On-Page Grader

 • On-Demand Crawl
 • Rank Tracker